Matted Meiersdorff Print: of pianist

Matted, Leo Meiersdorff print of a jazz pianist, ready for framing. Matt is rose colored.

 High Bid       HIgh Bidder                                           High Bid Date/Time   

© 2020 AuctionsBlue